6 câu hỏi dành cho lãnh đạo

Lãnh đạo một doanh nghiệp là một câu chuyện phức tạp, những thách thức chồng chéo có thể làm bạn xao nhãng và lẫn quẩn trong một mớ bồng bông. Trả lời được (một cách cụ thể và có thể thực thi) sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về doanh nghiệp của bạn, từ đó, dễ dẫn dắt một đội ngũ thống nhất tiến tới thành công hơn.

  1. Vì sao chúng ta tồn tại?
  2. Chúng ta hành xử như thế nào?
  3. Chúng ta làm gì?
  4. Chúng ta sẽ thành công như thế nào?
  5. Bây giờ, điều gì là quan trọng nhất?
  6. Ai bắt buộc làm cái gì?

Bài viết đang tiếp tục được cập nhật, lần cập nhật tới sẽ lý giải rõ hơn về các câu hỏi và cách trả lời.

Các bài viết khác:


Copyright 2023 © A realistic dreamer