Ba nguyên tắc phát triển nội dung

Ba nguyên tắc phát triển content cho sản phẩm/dịch vụ của công ty:

 1. Phát triển theo các stage của hành trình khách hàng
  1. Awareness & Interest (is there a problem to be solved?)
  2. Consideration (is this worth?)
  3. Evaluation (why you?)
  4. Purchase (cost & benefit explain)
  5. Renewal / Repurchase (does this solution continue to solve my needs)?
 2. Có thể tận dụng để trình bày các dạng khác nhau (video, inforgraphic, ebook, fanpage post)
 3. Được liên kết với nhau và được chia sẻ cho tất cả các bên liên quan.

Các bài viết khác:


Copyright 2023 © A realistic dreamer