Uncategorized

Business Process Model and Notation (BPMN)

Một BPMN sẽ cung cấp cho doanh nghiệp khả năng thấu hiểu được những quy trình nội bộ của họ một cách trực quan. Điều này cũng có ý nghĩa cho các bên liên quan nói cùng một ngôn ngữ.

Nói một cách khác, BPMN là một phương pháp sử dụng flowchart để trình bày về các quy trình.

BPMN được phát triển bởi Business Process Management Initiative (BPMI) và được bảo trì bởi Object Management Group (OMG) từ khi 2 tổ chức này sáp nhập vào năm 2005.

BPMN gồm có các loại thành phần chính:

Events: Một trigger để bắt đầu, điều chỉnh hoặc hoàn thành một quá trình. các loại events bao gồm:

Chúng được thể hiện bằng hình tròn

Activities: Một hoạt động hoặc một tác vụ (task) được thực hiện bởi người hay hệ thống (máy). Được thể hiện bằng các hình chữ nhật bo góc.

Gateway: là những điểm quyết định (decision point), chúng có thể thay đổi hướng đi của quy trình dựa trên các điều kiện hoặc sự kiện. Chúng được thể hiện dưới dạng hình thoi với 4 góc vuông 😀

Sequence flow: cho biết thứ tự của các hoạt động sẽ được thực hiện. Được thể hiện dưới hình mũi tên, có thể đại diện cho chiều hướng bình thường hoặc rẽ nhánh.

Message flow: mô tả hướng đi của các message xuyên qua các “pool” hoặc đường ranh của tổ chức (vd: giữa các phòng ban); Nó không nên được dùng để kết nối các hoạt động bên trong một “pool”. Nó được thể hiện bằng một đường đứt khúc với một hình tròn nhỏ ở đầu và một mũi tên ở cuối.

Association: nó liên kết giữa các text hoặc artifact đến một event, activity hoặc gateway.

Pool và swimlane: một “pool” là một đối tượng chính cho quy trình. Swimlanes (hay Lane) trong 1 pool thể hiện các hoạt động và flow cho các vai trò hoặc người khác nhau, cho biết ai chịu trách nhiệm cho Lane nào.

Các text được viền màu hồng chính là những role / người được phân công
Các đường màu xanh dương thể hiện cho Lane

Artifact: những thông tin thêm / kèm theo mà người phát triển mô hình thêm vào. Có 3 loại Artifact: data, object, group/annotation.

Để tóm tắt, BPMN được tạo thành từ các thành phần chính sau đây

Tips:

Tham khảo thêm cheatsheet tại đây

Bài viết tham khảo & dùng hình ảnh phần lớn từ https://www.lucidchart.com/pages/bpmn

Toàn Bùi

10 năm kinh nghiệm trong quản trị, vận hành và phát triển digital markeing agency, tôi giúp các công ty ngành dịch vụ số ứng dụng công nghệ, tinh gọn vận hành, xây dựng thương hiệu mạnh để thu hút khách hàng tiềm năng và gia tăng doanh thu.

Điện thoại / Telegram / Zalo: 0907 772 365

Email: [email protected]

Bài viết liên quan