Các nguồn dữ liệu giúp hoàn thiện hồ sơ khách hàng của bạn

Dữ liệu khách hàng là một tài nguyên vô cùng quý giá của doanh nghiệp. Càng hiểu rõ về khách hàng, doanh nghiệp càng có cơ hội để điều chỉnh, nâng cấp dịch vụ, tiếp thị đúng lúc, đúng thời điểm, từ đó nâng cao giá trị trọn đời của khách hàng.

Cơ cở dữ liệu khách hàng đủ tốt phải đảm bảo các yếu tố cơ bản:

Một trong những công đoạn quản lý và khai thác dữ liệu khách hàng đó chính là thiết lập hồ sơ khách hàng (customer profiling).

Các nguồn dữ liệu có thể giúp làm phong phú và hoàn thiện hồ sơ khách hàng là:

Nguồn nội bộ:

Nguồn bên ngoài:

Các nguồn dữ liệu này có thể ở dạng phi cấu trúc, cần phải có hệ thống lọc, chuẩn hoá và quản lý. Ngoài khả năng import được thì cần có cơ chế bảo trì phù hợp.

Các bài viết khác:


Copyright 2023 © A realistic dreamer