Thiết kế tác vụ

Đây là hoạt động phân chia tác vụ lớn thành các tác vụ con với sự cân nhắc về sự kết hợp giữa chúng để hoàn thành mục tiêu.

Trật tự:

Phức tạp:

Phân mảnh:

Rắc rối:

Các bài viết khác:


Copyright 2023 © A realistic dreamer