Tiêu chí của một hướng dẫn tốt

Là nhà lãnh đạo và quản lý, bạn sẽ thường xuyên hướng dẫn người khác thực hiện công việc, nếu hướng dẫn mơ hồ và nhiều lý thuyết, người khác sẽ tốn nhiều thời gian để hiểu và bị cản trở, có lý do để không hiểu.

Một hướng dẫn tốt giúp người khác thẩm thấu nhanh hơn và làm gần với ý của bạn hơn, hướng dẫn càng tốt thì càng đúng.

Các tiêu chí của một hướng dẫn tốt:

  1. Có tiêu chí đánh giá thế nào là đạt, có thể định lượng hoặc định tính chi tiết.
  2. Thể hiện dưới dạng quy trình
  3. Các định nghĩa cần rõ ràng và thống nhất
  4. Có ví dụ thế nào là đúng, thế nào là sai
  5. Có các nguyên tắc để lựa chọn phương án

Các bài viết khác:


Copyright 2024 © A realistic dreamer