Một Letweb mới

Từ giữa năm 2016, tôi khởi động lại dự án Letweb với mong muốn cung cấp một dịch vụ đúng đắn về website cho các doanh nghiệp. Mới đó mà cũng đã gần 3 năm. Letweb trải qua những dịp thăng trầm theo từng giai đoạn phát triển (cả bên ngoài, lẫn bên trong).

Tuy vậy, đã đến lúc phải làm một Letweb hoàn toàn mới.

Nguyên nhân bên ngoài: yêu cầu công nghệ và dịch vụ đã có nhiều thay đổi. Thị trường có những đòi hỏi mới và “dịch vụ thiết kế web truyền thống” không còn đáp ứng được nữa. Nó cần nhiều hơn thế – để đáp ứng các yêu cầu về business.

Nguyên nhân bên trong: sự thay đổi về nhân sự, về tầm nhìn, về cách nhìn nhận thị trường.

Letweb hiện tại

Tôi gần dựng Letweb mới với 3 tinh thần cốt lõi sau:

Điều này dẫn đến việc phải re-brand Letweb, sau chừng ấy năm.

Các công tác cần làm:

Đây quả là một khối việc lớn cần có sự tham gia của nhiều người. Và cái gì mới cũng cần thời gian để gắn ghép vào hệ thống có sẵn.

Các bài viết khác:


Copyright 2023 © A realistic dreamer