Chèn thanh tiến trình vào Google slide

Thanh tiến trình giúp người nghe thuyết trình nắm được tiến độ của slide bạn đang trình bày. Một số người nghe sẽ cảm thấy lạc lối nếu họ không biết buổi thuyết trình đang đi đến đâu.

Chèn đoạn code dưới đây vào slide của bạn (xem hướng dẫn trong video này)

Ý nghĩa các thông tin cấu hình:

BAR_HEIGHT: Chiều cao của thanh tiến trình (đơn vị: px). VD: 2
BAR_COLOR_IN_HEX: Màu của thanh tiến trình (mã hex). VD: #595959
BAR_BACKGROUND_COLOR_IN_HEX: Màu nền của thanh tiến trình (mã hex). VD: #FFCF01
BAR_POSITION: Vị trí của thanh tiến trình (top hoặc bottom). Chọn “top” nếu bạn muốn thanh tiến trrình nằm ở phần trên của slide, chọn “bottom” nếu bạn muốn thanh tiến trình nằm ở phần dưới của slide.
BAR_POSITION_OFFSET: Khoảng cách của thanh tiến trình đến mép trên / dưới của slide (nếu BAR_POSITION là “top” thì thanh tiến trình sẽ cách mép trên là BAR_POSITION_OFFSET (px), tương tự nếu bạn chọn “bottom”). Đơn vị: px. VD: 30.

Các bài viết khác:


Copyright 2023 © A realistic dreamer